“නිවසක් එක්ක ජීවිතයක්”

telephone x 1

“නිවසක් සමග ජීවිතයක්’ යන සංකල්පය යටතේ දුගී දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් ඉදිවෙන නිවාස ව්‍යාපෘති”

කොළඹ නගරයේ ජනගහනය ලක්‍ෂ හයකට ආසන්න ප‍්‍රමාණයක් වෙසෙන අතර එහි වෙසෙන දුගී දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් නව නිවාස යෝජනා ක්‍රමයකට අමතරව නව ජීවිතයක් ලබාදීම උදෙසා ඇරඹූ වැඩපිළිවෙල “නිවසක් එක්ක ජීවිතයක්” නමින් දියත් කිරීමට මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය විසින් සැළසුම් සකස් කෙරිණ. ලක්හිරු සෙවන, ලක්සෙත සෙවන, සියසෙත සෙවන. සියපත් සෙවණ, ජයමග සෙවණ, මුවදොර උයන, ලක්සඳ සෙවණ, මෙත්සඳ සෙවණ, යනාදී නිවාස යෝජනා ක්‍රම රැසක් මේ වන විටත් නිමකොට අවසන් ය.

මීළඟ අවුරුදු තුන ඇතුළත තවත් නිවාස 10,000ක් පමණ නිමකිරීමට බලාපොරොත්තු වේ. නිවාස ඉදිකිරීමට සමගාමීව නව ජීවිතයක් ආරම්භ කිරීමට, මෙහි ජීවත්වන ජනතාවට මේ හා සමගම අවකාශ සැළසේ. මත්ද්‍රව්‍ය, පාතාලය සහ දුරාචාරය සමග ජීවත්වූ දුවා දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් සමග හොඳ පුරවැසිභාවයක් සමාජයේ හිස කෙළින් තබාගෙන ජීවත්විය හැකි තත්ත්වයක් ඇති කිරීම “නිවසක් සමග ජීවිතයක්” වැඩපිළිවෙලේ මුඛ්‍ය පරමාර්ථයයි.

ඉදිරි කාලයේදී දහස් ගණන් දරුවන් මේ ප්‍රදේශයෙන් විශ්ව විද්‍යාල කරා පියමං කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ශක්තිමත් කරමින් භාෂා තුනෙන්ම ක්‍රියාත්මක වන පාසල් පද්ධතියක් ඇති කිරීමද මෙහි ඉදිරි බලාපොරොත්තුවකි. ඒ අනුව;

ලක්සෙත සෙවණ (මාළිගාවත්ත) නිවාස ඒකක – 480

මෙත්සඳ සෙවණ (හේනමුල්ල) නිවාස ඒකක – 940

ලක්සඳ සෙවණ (කොළොන්නාව) නිවාස ඒකක – 792

සියසෙත සෙවණ (ප්‍රදීපා මාවත) නිවාස ඒකක – 266

සියපත් සෙවණ (දෙමටගොඩ) නිවාස ඒකක – 437

සියපත් සෙවණ (දෙමටගොඩ – දෙවන අදියර) නිවාස ඒකක – 266

මුවදොර උයන (ෆර්ගියුෂන් පාර) නිවාස ඒකක – 254

ලක්හිරු සෙවණ (මාළිගාවත්ත) නිවාස ඒකක – 192

යන නිවාස ව්‍යාපෘති දැනටමත් නිමවා අවසන් ය. 40,000ක් නිවාස කරා යන යෝධ නිවාස ව්‍යාපෘති ඉලක්කයේ සාරාංශය මෙසේ දැක්විය හැකිය.

2016- 2020 වන විට ජනතා අයිතියට පත්වූ සහ පත්වන නිවාස ඒකක ගණන – 20000

2021 දී නිමවීමට නියමිත නිවාස ඒකක ගණන – 5000

2022 දී නිමවීමට නියමිත නිවාස ඒකක ගණන – 5000

2023 දී නිමවීමට නියමිත නිවාස ඒකක ගණන – 5000

2024 දී නිමවීමට නියමිත නිවාස ඒකක ගණන – 5000

2016- 2024 නිවාස ඒකක ගණන 40,000