ඇමතිවරයා සහ පරිපාලකයා

telephone x 1

ඇමතිවරයා සහ පරිපාලකයා

“ජාතිය ණයගැති නොකළ අලුත් වැඩක් කළ දොළොස් වසරක්”

“පාඨලී චම්පික රණවකයන් ඇමැතිවරයෙකු ලෙස ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් සිදු කළ මෙහෙවර අනභිභවනීය ය. ඇමැතිවරයෙකු ලෙස ඔහු කළ බොහෝ වැඩ මහා භාණ්ඩාගාරයට බරක් නොවීය. අමාත්‍යාංශවලට අයත් ආයතන ලාභ ලැබීය. ඒ ලාභයෙන් ඔහු අලුතින් වැඩ කළේය.”