ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයා..

telephone x 1

ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයා..

“දේශයේ සම්ප්‍රදාය හා සංස්කෘතික මූලයන් පිරිසිඳ දත් පාඨලී නවීනත්වයේ සාධනීය ගුණයන්ද මුසු කරමින් ශ්‍රී ලංකාව ලෝක සිතියමේ අනභිභවනීය තැනකට ඔසොවා තැබීම සිය මූලික ප්‍රතිපත්තිය කර ගත්තේය. 2005, 2010 මෙන්ම 2015 ජනපතිවරණ වලදී එළි දුටු ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයන්හී සඳහන් නිර්මාණශීලී සැළසුම්, යෝජනා බොහොමයක් නිර්මාණය වූයේ ඔහු අතිනි.

පාරිසරික සහ ස්වභාවික සම්පත් අමාත්‍යවරයා ලෙස “හරිත ලංකා” වැඩසටහන සඳහා 2010 සිට 2020 දක්වා දස අවුරුදු ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා ලෙස “බලශක්තියෙන් බල ගැන්වූ දේශයක්” වෙනුවෙන් දැනුම් කේන්ද්‍රීය ආර්ථිකයක් සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ දස අවුරුදු බලශක්ති සංවර්ධන සැලැස්ම (2015-2025)

තාක්ෂණ හා පර්‍යේෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙස “ජාතික පර්‍යේෂණ සහ සංවර්ධන ආයෝජන රාමුව

මහානගර සහ බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස ජාතික භෞතික සැලැස්ම සහ ප්‍රතිපත්තිය මෙන්ම බස්නාහිර මහානගර සංවර්ධන ප්‍රධාන සැලසුම

ප්‍රතිපත්ති සම්පාදකයෙක් ලෙස පාඨලීගේ සුහුරු බව ප්‍රකට කරයි.”