ප්‍රශ්ණ හා පිළිතුරු

.

නිතර අසන ප්‍රශ්ණ සහ පිළිතුරු

 

චම්පික රණවක නම් සුවිශේෂී මානවයා පිලිබඳ ඔබට ඇති සුවහසක් ගැටළු අතරින් නිතර අසන ගැටළු කිහිපයක් සහ පිළිතුරු මෙහි අඩංගු වේ.