තාක්ෂණ හා පර්‍යේෂණ අමාත්‍ය ධුරය (2013 – 2014)

telephone x 1

තිරසාර බලශක්තියෙන් ජවගැන්වෙන අනාගතයක්

  • දැනුම පදනම් කරගත් ආර්ථීකයක්, නවෝත්පාදන ආර්ථික උපායමාර්ගයක් ඉලක්ක කරගෙන ජාතික පර්‍යේෂණ සංවර්ධන රාමුව ඇති කිරීම.
  • නව නිපැයුම් කරුවන්ට කර්මාන්ත ඇතිකිරීම සඳහා නිමැවුම්කරුවන් හා ව්‍යාපාරිකයන් සම්බන්ධකෙරෙන තාක්ෂණ වෙළෙඳපොල ඇති කිරීම.
  • විදාතා වැඩසටහන හරහා 65,000ක පිරිසකට ස්වයං රැකියා සහ ව්‍යාපාරික අවස්ථා ඇතිකිරීමට ක්‍රියා කිරීම.
  • නර්ඩ් ආයතනයේ නව තාක්ෂණය රටට හඳුන්වාදීම සහ ප්‍රමිති කාර්යංශය වැනි ආයතන ශක්තිමත්ව ලාභදායී තත්වයට ගෙන ඒම.

විද්‍යා තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ අමාත්‍යාංශය

නවීන තාක්ෂණය පිළිබඳ ආතර් සී ක්ලාක් ආයතනය (ACCIMT)
කාර්මික තාක්ෂණ ආයතනය (ITI)
මූලික අධ්‍යාපන ආයතනය (IFS)
ජාතික ඉංජිනේරු ශිල්ප පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන මධ්යස්ථානය (NERD)
ජාතික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය(NRC)
ජාතික විද්‍යා හා තාක්ෂණ කොමිෂන් සභාව (NASTEC)
ග්‍රහලෝකාගාරය
අනුකූලතා තක්සේරු පිළිබද ශ්‍රී ලංකා ප්‍රතීතන මණ්ඩලය (SLAB)
ශ්‍රී ලංකා නව නිපැයුම් කරුවන්ගේ කොමිසම (SLIC)
ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනය (SLSI)
  • ” තාක්ෂණ හා පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රය ප්‍රයෝගික කේන්ද්‍රයක් කළෙමු. සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර රැසක් රට පුර ඇති කිරීමට පියවර තැබුවෙමු. මුළු රටේ ම විද්වතුන්ගේ සහාය එහිදී අපට නොමද ව හිමි විය. මේ සියල්ල මා කළේ දුෂණයට වැට බදිමින් නවීන කළමණාකරණ ක්‍රම අමාත්‍යාංශවලට හදුන්වා දෙමින් රටට බරක් නැති ආයතන බවට ඒවා පත් කරලමිනි. ” 

    පාඨලී චම්පික රණවක