විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය ධුරය (2010 -13, 2015)

telephone x 1

තිරසාර බලශක්තියෙන් ජවගැන්වෙන අනාගතයක්

 • ශ්‍රී ලංකාව 100%ක් විද්‍යුතනය කිරීම සඳහා ‘විදුලමු ලංකා’ වැඩපිළිවෙල දියත් කර දිවයින පුරා නව විදුලි සැපයුම් ලක්ෂ 6ක් පමණ ලබා දීමට කටයුතු කිරීම.
 • ආසියානු කලාපයේ 24 පැයම විදුලිය ලබාදෙන එකම රට බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්කිරීම.
 • විදුලිබල මණ්ඩලය මූල්‍ය අර්බුදයෙන් මුදා ගනිමින් ලාභ උපයන ආයතනයක් බවට පත් කිරීම.
 • ප්‍රථම වරට ජාතික පද්ධතියට එක් කළ විධිමත් සූර්ය හා සුළං විදුලි බලාගාර හඳුන්වාදීම.
 • ඩීසල් මගින් ක්‍රියාත්මක පෞද්ගලික විදුලි බලාගාර වල ඒකාධිකාරය යටපත්කොට තෙල් මාෆියාවෙන් විදුලි බල මණ්ඩලය ගලවා ගැනීම හා වියදම් අධික සියලු පුද්ගලික බලාගාර වසා දැමීමට කටයුතු කිරීම.
 • මන්නාරම් ද්‍රෝනියේ තෙල් හා ගෑස් කෙරවලපිටියට ගෙනයන වැඩපිළිවෙල විධිමත්ව සැලසුම් කර ඉදිරිපත් කිරීම.
 • 2030 දී බලශක්තියෙන් ස්වයංපෝෂිත ශ්‍රී ලංකාවක් සඳහා වන ප්‍රථම බලශක්ති උපායමාර්ගික වැඩපිළිවෙල ඉදිරිපත් කිරීම.
 • ක්ෂණික මිලදී ගැනීම් හා දීර්ඝ කාලීන මිලදී ගැනීම් අතර සමබරතාවයක් ඇති කර ගල් අඟුරු මාෆියාව ඉවත් කිරීම.
 • ආයතනයේම සේවකයින් යොදා ගනිමින් දින 43කින් ප්‍රධාන තෙල් පරිවහන නලය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.
 • තෙල් ටෙන්ඩර් කැඳවීම විධිමත් කර මූල්‍යමය වශයෙන් තෙල් සංස්ථාව මුදාගෙන ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට තෙල් මිල අඩුකිරීම.
 • නිවසේ භාවිතාව සඳහා සූර්‍ය බලශක්තිය හා ජාතික පද්ධතිය යන දෙකම යොදා ගනිමින් ඒ අතර තුලනයක් ඇති කළ හැකි විශේෂ මනු ක්‍රමයක් හඳුන්වා දීම.
 • බලශක්ති සංරක්ෂණය සඳහා ජනතාව පෙළඹවීමේ ‘ජනවිදුලි බලාගාර’ වැඩසටහන හඳුන්වා දීම සහ ඒ සඳහා පාසල් සිසු සිසුවියන් එකතු කර ගැනීම. පාරිභෝගිකයින් ලක්ෂ 24ක් සහභාගී වූ මෙමගින් 2012 වර්ෂයේදී 4%ක විදුලි ඉතිරියක් වූ අතර, ඉල්ලුම් කළමනාකරණය තුලින් පාලනය වූ විදුලි ඉල්ලුම ඉදිරි වසර 5 පුරා ප්‍රශස්ත මට්ටමකින් පවත්වාගත හැකි විය.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමත්‍යාංශය

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය
ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම
ලංකා ට්‍රාන්ස්ෆොර්මස් සමාගම
සුනිත්‍ය බලශක්‌ති අධිකාරිය
පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය
කනිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව
ලංකා කනිජ තෙල් ගබඩා පර්යන්ත සමාගම
ලංකා ගල් අගුරු සමාගම
කනිජතෙල් සම්පත් සංවර්ධන ලේකම් කාර්යාලය
 • වසර 2010දී ශ්‍රී ලංකාවේ විදුලිබල ක්ෂේත්‍රය හසුවී තිබූ අර්බුද තුනක් විය. එනම් 24 x 7 අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුම, 100% විද්‍යුතනය කිරිම, ලංවිම මුල්‍ය පාඩුව සහ මූල්‍ය අර්බුදය යන ඒවාය. මේ සියල්ල ලංවිම ඇතුලත මෙන්ම බාහිර විදුලි මාෆියාවන් සමග ගැටෙමින් විනයගරුක සේවකයින් හා ජනතාව සමග එක්ව ජයගන්නට අපට හැකි විය

  පාඨලී චම්පික රණවක